Odaberite jezik

Opći uvjeti
poslovanja

Opći uvjeti organizacije turističkih paketa aranžmana

Uvod

Ovi Opći uvjeti organizacije turističkih paket aranžmana (u daljnjem tekstu Opći uvjeti) sastavni su dio svakog Ugovora o sklopljenom turističkom paket aranžmanu s turističkom agencijom Čagalj tours j.d.o.o sa sjedištem u Omišu, Vrisovci 13. (u daljem tekstu Agencija).Agencija ima poslovnicu Putnička agencija Cencena sa sjedištem Vrisovci 13. registrirana je za obavljanje djelatnosti organizatora putovanja, rješenjem Trgovačkog suda u Splitu . Agencija (tvrtka) posluje pod MBS 060347292, OIB:33039585460 i identifikacijskim kodom agencije: HR-AB-21-060347292

Kontakt podaci Agencije:

Telefonski broj: +385 99 443 7357

E-mail adresa: info@cagalj-tours.hr

Predmet općih uvjeta

Predmet Općih uvjeta je uređenje međusobnih odnosa Agencije i korisnika, odnosno ugovaratelja putovanja u slučaju kada ugovaratelj putovanja sklapa ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu Putnik).Opći uvjeti sastavni su dio svakog turističkog paket aranžmana (u daljnjem tekstu Aranžman) kojeg objavljuje i organizira Agencija. Svi podaci i uvjeti koji su navedeni u Općim uvjetima, Ugovoru i Aranžmanu obvezuju Agenciju i Putnika.

Djelatnost agencije

Agencija organizira sve vrste turističkih aranžmana ili programa prema posebnim zahtjevima, a na području Republike Hrvatske i svijeta (tuzemni i inozemni paket aranžmani). Agencija također prodaje, kao subagent, turističke aranžmane drugih organizatora putovanja, a u funkciji posrednika. U ovom slučaju je na svakom aranžmanu naznačen odgovorni organizator programa.

Sadržaj aranžmana

Svaki aranžman ispisan je na jasan način i sadrži sažete opise obilazaka i sadržaja (po danima), cijenu paket aranžmana, te što cijena uključuje, a što ne uključuje. Aranžman najčešće u cijenu uključuje prijevoz do odredišta, smještaj, trošak organizacije i prateće osoblje (turistički pratitelj), te zakonom propisane police osiguranja. Dio mogućih sadržaja s pripadajućim troškovnikom Agencija nudi kao opcionalne, te ih Putnik može ili ne mora odabrati kao dio svog Aranžmana. Za posebne i dodatne usluge koje Agencija ne može osigurati i uključiti u Ugovor, i za one koje Putnik zatraži tijekom realizacije Aranžmana i plati na licu mjesta kod neposrednog davatelja usluge, Agencija ne snosi odgovornost kao organizator putovanja bez obzira na pomoć koju će predstavnik Agencije pružiti Putniku u pribavljanju tih usluga i na informacije o okvirnim cijenama tih usluga. Ukoliko to Agencija zatraži, Putnik je dužan unaprijed i posebno platiti takse, pristojbe ili ulaznice određene posebnim propisima koje Organizator naplaćuje u tuđe ime i za tuđi račun i na čiji iznos ne može utjecati, a nužne su za realizaciju usluge. Organizator će o postojanju, cijeni, kao i o eventualnim promjenama u režimu naplate tih naknada pravovremeno obavijestiti Putnika.

Program putovanja

Itinerar (raspored događanja, obilazaka i slobodnog vremena, ruta kretanja) jednako obvezuje Putnika i Agenciju. Satnice koje su pismeno dostavljene kao i one koje tijekom putovanja usmeno objavi pratitelj turističke skupine Putnik mora poštivati. Ukoliko se Putnik odvoji od skupine prije objave satnice okupljanja ili iz nekog drugog razloga ne ispoštuje satnicu koju objavi pratitelj turističke skupine za eventualno nastale dodatne troškove ili neugodnosti ne može teretiti Agenciju. Agencija zadržava pravo nastavka realizacije putovanja u slučaju da se Putnik ne pojavi na dogovorenom mjestu u dogovoreno vrijeme, a nedolazak Putnika smatrat će se otkazom Aranžmana bez prava povrata uplaćene cijene. Ako se određeni programom najavljeni sadržaji koji ovise o vremenskim i drugim nepredviđenim prilikama ne mogu realizirati, Agencija ne snosi odgovornost. Ukoliko se zbog vremenskih ili drugih elementarnih nepogoda neki sadržaji ne mogu realizirati ili se nametnu promjene u realizaciji programa zbog više sile Putnik nema pravo reklamacije.

Kategorizacija usluga

Svaki Aranžman uključuje službenu kategoriju hotela (smještajnog objekta) i eventualno drugih usluga i sadržaja. Radi se o službenoj kategoriji objekta prema državi u kojoj se nalazi, a na dan objave Aranžmana. Kategorizacija se bitno razlikuje od zemlje do zemlje, a nalazi se pod nadzorom mjesnih i državnih turističkih uprava. Raspored smještaja po sobama, kabinama i ostalim smještajnim objektima vrši recepcija i osoblje samog objekta. U smještajne kapacitete moguće je ući na dan najavljene usluge noćenja iza 16 sati, a izlazak je obvezan na dan završetka usluge smještaja do 10 sati.

Prijave i rezervacije

Prijave za Aranžman mogu se izvršiti putem Internetskih stranica Agencije, u poslovnici Agencije (u radno vrijeme poslovnice), ili u poslovnicama ovlaštenih turističkih agencija posrednika. Prijava za putovanje sročena je u obliku Ugovora kojeg je potrebno popuniti i ovjeriti (potpisom u poslovnici ili potvrdom putem Interneta). Smatra se kako je Putnik upoznat s Općim uvjetima prilikom potpisivanja Ugovora, te kako ih u cijelosti prihvaća kao isključivi temelj za uređenje međusobnih prava i obveza. Ugovor je valjan po uplati minimalnog iznosa rezervacije od oko 30% ukupne cijene Aranžmana osim ako na program putovanja nije naveden neki drugi iznos.

Cijena i načini plaćanja

Cijene aranžmana izražene su u Euru (EUR).  Za tečajne promjene od 3% ili više Agencija ima pravo razmjernog povišenja cijene. Cijene svih aranžmana koji uključuju prijevoz, kalkulirane su na bazi vrijedećih cijena pogonskih goriva na dan objave Aranžmana. Za slučaj povišenja cijene pogonskog goriva za autobuse (diesel D-2) ili za zrakoplove (jet gorivo – kerozin) u odnosu na cijenu koja je korištena u kalkulaciji, a za više od 5%, Agencija će uvećati cijenu aranžmana za razmjeran iznos uvećanja troškova goriva. Za slučaj većih poremećaja cijena goriva, Agencija ima pravo uvećati cijenu iz tog temelja, do najviše 10% bez posebne suglasnosti Putnika. Za slučaj potrebe povećanja cijene za više od 10%, Agencija je obvezna zatražiti suglasnost Putnika. U slučaju da Putnik odbije dati suglasnost za povišenje cijene, Agencija je obvezna isplatiti sva do tada uplaćena sredstva bez odbitaka, osim za dio koji bi se odnosio na zrakoplovnu kartu kupljenu od niskotarifnog zrakoplovnog prijevoznika, s obzirom na to da je taj iznos uvijek nepovratan u slučaju da Korisnik odustaje od aranžmana. Uplata rezervacije vrši se odmah ili najkasnije u roku od dva (2) radna dana od ispunjene prijave za putovanje, tj. potpisa Ugovora.Putnik može izvršiti i cjelokupnu uplatu prilikom sklapanja Ugovora. Nakon sklapanja ugovora i uplate rezervacije obveza Putnika je da trideset (30) dana prije početka Aranžmana (putovanja) izvrši uplatu preostalog dijela do cjelokupne cijene Aranžmana ili osigura neosporno plaćanje preostalog iznosa. Kada se radi o “rezervaciji na upit”, korisnik turističkog aranžmana dužan je uplatiti najmanje 10% ukupne cijene aranžmana odnosno minimalno 300,00 kuna, a koji je iznos nepovratan u slučaju odustajanja od programa za kojeg je korisnik tražio rezervaciju. Prije uplate ovdje definiranog pologa, Agencija nije dužna obaviti rezervaciju za traženi program. Navedeno se ne primjenjuje ukoliko potencijalni korisnik aranžmana samo prikuplja ponude, odnosno ukoliko se ne obavlja rezervacija.

 

Cijena naplate putovanja i jednodnevnih izleta su preko (gotovinsko, preko predračuna i online naplata kreditnim karticama)

 

                                   

Izjava o sigurnosti

HT PayWay primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između HT PayWay sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

 

          

Zaštita osobnih podataka Putnika

Prilikom sklapanja Ugovora Putnik svoje osobne podatke daje dragovoljno, a oni su potrebni Agenciji u procesu realizacije tražene usluge ili usluga. Agencija se obvezuje da osobne podatke putnika neće dati trećoj osobi osim u svrhu realizacije traženih usluga. Iznimka od davanja osobnih podataka putnika trećim osobama su osiguravajuća društva kojima će se proslijediti osobni podaci putnika ukoliko putnik zaključi policu putnog osiguranja. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka Agencije, te se mogu koristiti u svrhu marketinških akcija agencije.

Agencija se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Agencije i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti

Putni dokumenti

Putnik prilikom prijave za putovanje dostavlja podatke o važećem putom dokumentu. Isti taj dokument (putovnica ili osobna iskaznica gdje je dopuštena kao putni dokument) Putnik je obvezan imati kod sebe tijekom putovanja, kao i preslik onog dijela putnog dokumenta na kojem su fotografija putnika i podaci o putniku. Ovi se podaci koriste za ishođenje eventualno potrebne vize. Putnik po potrebi mora u propisanom vremenu dostaviti i dodatne informacije o sebi ili iz svog putnog dokumenta, a za potrebe izrade vize. Agencija ne može jamčiti pozitivno ishođenje vize. Ukoliko putnik ne javi na vrijeme eventualne dodatne informacije ili mu zahtjev za izdavanje vize bude odbijen Agencija će smatrati da je Putnik odustao od Aranžmana. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove.Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje Agenciju, te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja. Agencija otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile nevaljale putne isprave.

Putnici koji nisu državljani Hrvatske

Svim putnicima koji nisu državljani Hrvatske i nemaju hrvatske putne dokumente preporučamo da se prije uplate aranžmana osobno informiraju o zemlji u koju putuju i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. Agencija može uputiti putnika na izvor informacija, ali niti na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih propisa mogle proisteći za samog Putnika.

Zdravstveni propisi

Putnik je dužan obavijestiti Agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija, ima poteškoća u kretanju i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

Poštivanje propisa

Putnik je dužan poštivati carinske, devizne, zdravstvene i druge propise, te ograničenja mase i dimenzija putne prtljage i regulacije u zračnom prometu. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako Republike Hrvatske, tako i zemalja u koje se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima, te surađivati s predstavnikom Agencije i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, putnik odgovara za načinjenu štetu, a Agencija otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji. Prilikom potpisivanja ugovora djelatnik Agencije će putnika upoznati sa izvorima informacija o zemlji u koju putnik putuje uključujući i mišljenje Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske. Preporučujemo svakom putniku da se i osobno informira na Internetskoj stranici www.mvep.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVEP RH.

Izvanredne okolnosti

Agencija može proglasiti otkaz realizacije Aranžmana ili može izvršiti promjene u programu putovanja ako nastupe izvanredne okolnosti (rat, nemiri, štrajk, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadni i neuobičajeni zastoji u prometu, intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, vremenske neprilike i sl.), a koje bi, da su nastupile u vrijeme sklapanja Ugovora, za Agenciju bile opravdanim razlogom da ne sklopi ugovor. Agencija pridržava pravo na promjenu dana i sata polaska na put zbog promjene voznog reda ili nastupa drugih ranije navedenih okolnosti, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti, bez naknade štete Putniku i po važećim propisima u putničkom prometu. U slučaju da Aranžman sadrži uslugu niskotarifnog zračnog prijevoznika, moguć je otkaz leta ili stečaj tvtke. U ovim slučajevima Putnik nema pravo na povrat uplate razmjeran troškovima navedenih usluga.Kod posebnih (charter) zrakoplova, moguće su izmjene reda letenja kratko vrijeme prije početka putovanja. O izmjenama je Agencija obvezna obavijestiti Korisnika, osim unutar 12 sati od polaska na putovanje, kada se obavijest daje prilikom okupljanja skupine u zračnoj luci. Izmjena satnice leta ne može biti temelj za reklamaciju ukoliko su putniku pružene sve pansionske usluge naznačene u programu putovanja.Agencija ne odgovara za kašnjenje zrakoplova, broda ili vlaka kao ni za promjene programa i nastale troškove uvjetovane takvim kašnjenjem. Ako okolnosti (viša sila) na samom odredištu onemogućuju smještaj Putnika u rezerviranom objektu, Agencija će Putnika smjestiti u drugi objekt jednake ili više kategorije od rezerviranog i na trošak Putnika. Agencija zadržava pravo otkazivanja putovanja najkasnije 5 dana prije polaska ukoliko ne sklopi ugovore o organiziranju putovanja za minimalni broj Putnika naveden u programu.

Otkaz Aranžmana

Aranžman je moguće otkazati isključivo pismenim putem. Ukoliko Putnik otkaže Aranžman, Agencija na ime naknade štete od ukupne cijene aranžmana zadržava ovisno o kategoriji Aranžmana.
City break i europska kružna putovanja:- do 30 dana prije polaska 10% ukupne cijene aranžmana*
– 29 – 22 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
– 21 – 15 dana prije polaska 50% cijene aranžmana
– 14 – 8 dana prije polaska 75% cijene aranžmana
– 07 – 0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana
* najmanje 300,00 kuna za aranžmane autobusom i 700,00 kuna za aranžmane zrakoplovom
Daleka putovanja i kongresi:
– do 30 dana prije polaska 25% ukupne cijene aranžmana
– 29 – 15 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
– 14 – 0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana
Krstarenja:
– do 46 dana prije polaska 10% ukupne cijene aranžmana
– 45 – 31 dan prije polaska 25% cijene aranžmana
– 30 – 16 dana prije polaska 50% cijene aranžmana
– 15 – 8 dana prije polaska 75% cijene aranžmana
– 07 – 0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana

15.A Ukoliko je stvarno nastala šteta veća od navedenih, Agencija zadržava pravo naplate iste, a u maksimalnoj visini 100% cijene aranžmana. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska i smještajnog objekta, odnosno tipa smještajne jedinice kao i na sve druge bitne promjene, osim ako u programu putovanja ili katalogu nije izričito navedeno drugačije. Kod otkazivanja aranžmana Putnik nema pravo na naknadu eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i sličnih troškova. Ukoliko Putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, Agencija će zaračunati samo troškove uzrokovane zamjenom, ako je zamjena moguća,
uz minimalnu nadoplatu od 100,00 kuna.Ukoliko 30 dana prije polaska na put putnik nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu aranžmana, Agencija smatra da je putnik odustao od rezervacije, bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije za putovanje.
15.B U slučaju otkaza Aranžmana i potrebe korištenja osiguranja od otkaza putovanja Putnik od Agencije dobija potvrde o uplaćenom dijelu aranžmana, potvrde o obustavljenom dijelu aranžmana i povratu dijela koji Putniku pripada po gore navedenim uvjetima. Sve ostale dokumente koje potražuje Osiguratelj, obvezan je Korisnik pribaviti isključivo sam.Otkaz cijele skupine radi izmjene odredišta ili promjene organizatora putovanja dokida pravo povrata bilo kojeg dijela uplate korisnicima aranžmana.U slučaju da u odredištu u koje je predviđeno ugovoreno putovanje dođe do izbijanja epidemije ili pandemije zarazne bolesti, putnik ima pravo na otkaz aranžmana uz povrat sredstava, isključivo u slučaju kada Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske objavi zabranu putovanja u navedeno područje / državu. U svakom drugom slučaju, ukoliko Putnik otkazuje Aranžman, primjenjuje se gornja terminska skala troškova otkaza aranžmana. Povrat novca korisniku aranžmana obavlja se isključivo uz vraćanje originalnih potvrda o uplati Agenciji, te potpisivanja priznanice o primitku povrata.

Ako Agencija mora otkazati ili promijeniti Aranžman

Ako Agencija prije početka putovanja značajnije izmijeni program, smještaj ili cijenu, dužna je bez odgode o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku. Putnik može u roku od 2 radna dana od primitka obavijesti prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti (u oba slučaja pismenim putem). U slučaju odbitka ili oglušivanja na ponudu, Agencija se obvezuje u roku od 7 radnih dana vratiti Putniku uplaćeni dio cijene. U slučaju prihvata, zamjenski aranžman koji mu je Agencija ponudila smatra se novim ugovorom o putovanju, s tim da se Putnik odriče svih potraživanja prema Agenciji s bilo kojeg pravnog osnova koji bi proizlazio iz prvotnog ugovora.
16.A Ako Agencija nakon početka putovanja nije pružila veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, Agencija može na svoj teret, a uz suglasnost Putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja, te po potrebi obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pismeni pristanak Putnika Agencija može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom, pri čemu se Putnik odriče prava na potraživanja od Agencija za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju.
16.B Ako Agencija nije mogla na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako Putnik iz opravdanih razloga ne prihvati izmjene, Agencija će mu na svoj trošak omogućiti povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je Putnik s time suglasan, te mu nadoknaditi eventualnu štetu koju je pritom pretrpio. Šteta se isplaćuje u visini dijela cijene neiskorištenog dijela ugovorenog programa, i to na osnovi prigovora Putnika. Agencija će prigovor rješavati na način naveden pod ‘Rješavanje prigovora’ ovih Općih uvjeta. Najveći iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog aranžmana.
16.C Agencija je ovlaštna jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete putniku, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidljive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja bile opravdan razlog za Agenciju da ne sklopi ugovor. U tom slučaju Putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga.
16.D Agencija zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana prije početka putovanja, ukoliko je putovanje otkazao organizator putovanja za kojeg je Agencija bila posrednik u prodaji navedenog aranžmana ili ukoliko se za određeno putovanje nije prijavio najmanji broj putnika potreban za realizaciju aranžmana naveden na svakom pojedinačnom programu putovanja ili iz nekog drugog valjanog razloga.
16.E Agencija zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje Agencija ne može utjecati), i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu.
16.F Agencija ne preuzima odgovornost za promjene zbog nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na datu situaciju. Agencija ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura / kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na našim Internetskim stranicama.

Obveze agencije koja prodaje aranžman

Sukladno propisima, djelatnici Agencije u kojoj se uplaćuje Aranžman obvezni su Putniku (ili ugovaratelju) staviti na raspolaganje promidžbeni materijal i ove Opće uvjete u pisanom ili elektronskom obliku, dati odgovarajuću obavijest o osnovnim graničnim formalnostima, formalnostima pri izdavanju vize i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u mjestu odredišta kao i o vremenu potrebnom za ispunjavanje tih formalnosti. Osim toga dužni su ponuditi mu i upoznati ga sa sadržajem osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranja od otkaza putovanja, te osiguranja kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka Putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti (repatrijacija). Djelatnici agencije dužni su upoznati Putnika sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju Agencija prouzroči Ugovaratelju neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da su mu bile prezentirane sve ove informacije i da je upoznat sa sadržajem i mogućnošću osiguranja.

Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja Agencije

U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Agencije, putnik zatečen na putovanju, kao i ostale osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati Agencijskog osiguravatelja Triglav osiguranje d.d. (u daljnjem tekstu: Osiguranje), pozivajući se na broj police: 990007064535. U skladu sa propisima, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Agencije, Putnik zatečen na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje, trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru, te navesti broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati.

Putno osiguranje

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. Svi programi putovanja koje objavljuje Agencija, sadržavaju obvezno putno osiguranje svih sudionika od nezgoda s pokrićem: (1) za slučaj smrti usljed nezgode 7.500,00 EUR, (2) za slučaj 100 % trajnog invaliditeta usljed nezgode 15.000,00 EUR. Korisnik aranžmana nema prava na odštetu kada šteta nije nastupila kao posljedica nezgode, odnosno kada je do nezgode došlo dok je unesrećeni bio pod utjecajem alkohola, odnosno bilo kakvih opijata. Kod putnog zdravstvenog osiguranja, isključuje se odgovornost Osiguratelja za pokriće bolničkih troškova kod posljedica prekomjernog uživanja alkohola, uživanja opojnih droga, te kroničnih bolesti. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod Agencije, pri čemu Agencija sudjeluje samo kao posrednik. Potpisivanjem ovog ugovora smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju otkaza putovanja Putnik može zatražiti isključivo od osiguravatelja i onaj dio uplate kojeg Agencija zadržava prema uvjetima otkaza putovanja (15. Otkaz Aranžmana). Agencija će u ovom slučaju Putnika informirati o potrebnoj dokumentaciji za pokretanje zahtjeva za povrat novca.

Osiguranje od odgovornosti i jamčevina

Agencija je obvezna obaviti posao na stručan način, u skladu sa zakonom, pozitivnim propisima i dobrim poslovnim običajima, a brinući o najboljem interesu Korisnika turističkog aranžmana. Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Agencija ima kod osiguravajućeg društva Triglav osiguranje d.d. sklopljen Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza, broj police: . Djelatnici agencije upoznat će Putnika sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju Agencija prouzroči Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na Aranžman, a Putnik potpisom Ugovora potvrđuje da je upoznat sa sadržajem navedenog Ugovora o osiguranju. Povrat dijela uplaćene cijene Aranžmana zbog štete neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza Agencije, Putnik može dobiti isključivo od osiguravajućeg društva.Ovaj ugovor vrijedi kao potvrda o uplaćenoj jamčevini za osiguranje u slučaju stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja. Agencija je zaključila policu osiguranja jamčevine kod Triglav osiguranja d.d,. Antuna Heinza 4, 10000 Zagreb, OIB:2974354503, tel: 021 314 333, polica osiguranja br: 990007064535. U slučaju potrebe aktiviranja jamčevnog osiguranja, dužni ste uz predočenje Ugovora o zaključenom turističkom paket aranžmanu ili drugog oblika ugovora o poslovnoj suradnji, te obvezno i isključivo originalnim primjercima priznanica za uplate u korist Agencije, u najkraćem roku kontaktirati Triglav osiguranje d.d., Antuna Heinza 4, 10000 Zagreb, Podružnica Split, 114. brigade 8, 21000 Split, TEL: 021 314 333, u svrhu naplate Vaših potraživanja.

Prtljaga

Kod aranžmana s organiziranim prijevozom Putnik ima pravo na besplatan prijevoz prtljage do 15 kg na charter letovima, te do 18-23 kg na redovnim zračnim linijama (ovisno o zrakoplovnom prijevozniku). Kod korištenja niskotarifnih zračnih prijevoznika moguća je doplata za prtljagu, a uvjeti i cijena ispisani su na samom Aranžmanu. Kod autobusnog prijevoza Putnik ima pravo na prijevoz dvije torbe uobičajene veličine. U slučaju da prijevoznik odredi drugačija ograničenja u prijevozu prtljage od navedenog Agencija će o tome obavijestiti Putnika prilikom sklapanja Ugovora. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje isključivo Putnik prema važećim pravilima i cijenama zračnog prijevoznika. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Organizator nije odgovoran za prijevoz prtljage, i ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u prijevoznom sredstvu ili u smještajnom objektu (preporučujemo najam sefa gdje je to moguće). Prijave za izgubljenu prtljagu Putnik upućuje prijevozniku ili smještajnom objektu. Posebnu je prtljagu (bicikl, daska za surfanje, golf oprema, glazbeni instrumenti i slični predmeti) Putnik dužan najaviti prije sklapanja Ugovora. Ako je moguće, Agencija će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen Putnikov dodatni zahtjev za posebnom prtljagom, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Prijevoznik ima pravo zbog ograničenja kapaciteta nosivosti ne zaprimiti dodatnu i posebnu prtljagu. Agencija stoga ne snosi odgovornost za bilo koji trošak odnosno štetu koju Putnik zbog toga pretrpi. Putnik je sam dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenim u putničku kabinu prijevoznog sredstva (vlak, avion, autobus, brod…), te ih je prilikom svakog napuštanja prijevoznog sredstva dužan ponijeti sa sobom. U protivnom, isključivo Putnik snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini prijevoznog sredstva bez njihovog nadzora. Prijevoz kućnih ljubimaca nije dopušten, osim u iznimnim slučajevima, na zahtjev i uz nadoplatu. Agencija ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

Rješavanje prigovora

U slučaju nepotpuno ili nekvalitetno izvršene usluge iz ugovorenog aranžmana Putnik može pokrenuti žalbeni postupak radi uklanjanja uočenih nepravilnosti propisan ovim Općim uvjetima. Odmah po uočenom propustu na samome mjestu pružanja usluge Putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika Agencije u njegovoj prisutnosti i/ili kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom Agencije i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se uklone uzroci reklamacije. Ako Putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje reklamacije koje odgovara ugovorenoj usluzi, Agencija ne mora uvažiti naknadnu Putnikovu reklamaciju. Ako uzrok reklamacije nije otklonjen, ili Putnik s ponuđenim rješenjem nije zadovoljan, isti s predstavnikom Agencije i/ili izvršitelja usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu koji potpisuju sve prisutne stranke i zadržavaju za sebe po jedan primjerak ove potvrde. Ukoliko predstavnik Agencije i/ ili izvršitelja usluga odbije sastaviti ili potpisati takovu potvrdu, Putnik može sam sastaviti odgovarajuću izjavu koju moraju potpisati vjerodostojni svjedoci koji će kasnije biti dostupni Agenciji i/ili izvršitelju usluga. Najkasnije 8 dana po povratku s puta, Putnik predaje pisani prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman. Uz prigovor se prilaže pisana potvrda reklamacije i eventualni računi za dodatne troškove. Putnik je dužan navode prigovora obrazložiti i predočiti odgovarajuće dokaze. Agencija će rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore koje primi u navedenom roku od 8 dana i donijeti pisanu odluku na prigovor Putniku u roku od 15 dana od primitka prigovora iz prodajnog mjesta. Agencija može odgoditi rok rješavanja prigovora za još 15 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod davatelja usluge. Dok Agencija ne donese odluku, a ukupno najviše 30 dana od ulaganja pisanog prigovora, Putnik se odriče posredovanja bilo koje druge institucije ili sudske ustanove te se odriču davanja informacija u javna glasila i medije. Isto tako, u navedenom periodu od 30 dana Putnik se odriče prava na tužbu. Razmjerno sniženje cijene po prigovoru može doseći: iznos neiskorištenog dijela usluga, razliku u cijeni zbog niže kategorije smještajnih i drugih kapaciteta od ugovorenih, a naknada štete nastale neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza ograničena je na iznos cijene aranžmana. Ovime se isključuje pravo Putnika na naknadu idealne štete, osim u slučaju da je ista osigurana kod osiguravajuće kuće koja istu štetu i pokriva. Ugovorne strane suglasno određuju da Putnik koji nije zadovoljan postupanjem Agencije, a pridržavao se naprijed navedenog postupka u svezi s prigovorom i reklamacijom, te raspolaže sa svom potrebnom dokumentacijom, prije rješavanja nastalog problema putem suda pokrene arbitražni postupak kod nadležnog tijela Hrvatske gospodarske komore.

Završne odredbe

Ovi Opći uvjeti isključuju sve dosadašnje uvjete i uputstva o putovanju. Opći uvjeti sastavni su dio Ugovora kojeg Putnik sklapa s Agencijom, odnosno ovlaštenim prodajnim predstavnikom (subagentom)kod kojeg se prijavio za putovanje u organizaciji Agencije. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Splitu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

ZA SVE SLUČAJEVE KOJI NISU IZRIJEKOM DEFINIRANI OVIM UVJETIMA ORGANIZACIJE, PRIMJENJUJU SE ODREDBE ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA.
Open chat
1
Scan the code
Hello 👋
Can we help you?